Markusstiftelsen
– vision

Vision

Jesus kallar oss att gå ut med budskapet om Honom till alla folk och länder. Till dessa länder hör vårt eget land och till folken hör de nya generationerna. Tyvärr ser vi hur den kristna tron alltmer avvecklas i vårt land. Vi vill vända utvecklingen och i Göteborg skapa ett centrum där människor kan få möta Gud i Gudstjänst, gemenskap och undervisning.

Kyrka

Vår vision har som centrum en kyrka med regelbunden Gudstjänst. Antalet goda Gudstjänstmiljöer minskar i vårt land. Behovet av sådana är därför stort. Gudstjänsten är grunden för det kristna livet och för den gemenskap där människor kan bli och utvecklas som Jesu lärjungar.

Studenthem

Vår vision innefattar vidare ett stort kristet studenthem. Studietiden är viktig i en ung människas liv. Många som flyttar till studieorten orienterar sig åt nya håll och förlorar sin kristna tro. Vi vill ge förutsättningar för att studietiden tvärtom blir en möjlighet att finna och utveckla en tro.

Undervisning

Vår vision omfattar även undervisning om kristen tro. Kunskapsnivån när det gäller kristen tro minskar i Sverige, särskilt när det gäller ungdomar. Vi vill möta detta med en gedigen och Bibelförankrad utbildningsverksamhet.

Förebilder

Våra förebilder är Laurentiistiftelsen i Lund och Sankt Ansgars stiftelse i Uppsala.

Grund

Bibeln är grunden för vårt arbete och vi står med ekumenisk öppenhet i den evangelisk-lutherska traditionen.
Vi värdesätter både Kyrkans tradition och Andens inspiration.

Detaljer i visionen

Gudstjänster

För att studenterna skall kunna bevaras i och utvecklas i tro, vill vi i kyrkan samla en församling som firar söndaglig högmässa. Ansvarig präst skall vara evangeliskt vigd i apostolisk ordning.

Läge

Läget skall vara centralt. Cykelavstånd och goda kollektivförbindelser till universitet och högskola är önskvärt.

Storlek

Hemmet bör vara tillräckligt stort för att bära sig ekonomiskt. Detta bör också vägas mot vad som är optimal storlek för den sociala miljön. I bedömingen av storleken bör också hänsyn tas till vilka tjänster som behövs och är ekonomiskt möjliga. Vi tror i nuläget att cirka 150 rum är lagom.

Målgrupp

Vi önskar i huvudsak hyra ut till studenter, men även till ett mindre antal gymnasister. Större andel gymnasister skulle kräva större personalresurser.

Stöd oss!

Vi tackar varmt för böner, gåvor och arbete, för att förverkliga denna vision!

Vårt BankGirokonto är 5630-3407.