Stöd oss – testamente

Markusstiftelsens organisationsnummer är 85 51 01-48 25.

Testamente – ett bra sätt att ge det man inte längre behöver

Ett testamente är ett bra sätt att se till att ens egendom efter ens död går till de ändamål man själv önskar stödja. Detta gäller naturligtvis särskilt om man inte har några arvingar enligt lag. Om man i sådana fall inte upprättat något testamente, tillfaller ens kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden.

ATT SKRIVA TESTAMENTE
Ett testamente upprättas och förvaras av den enskilde. Det är bra om närstående känner till att det finns ett testamente och var det förvaras. Altertativt kan testamentet förvaras på ett sådant sätt att det lätt upptäcks efter testators bortgång. Det finns alltså ingen myndighet som upprättar eller förvarar testamenten. Om man känner sig osäker kan man få hjälp med upprättande och förvaring av en begravningsbyrå, bank eller jurist. Även Markusstiftelsen kan hjälpa till, om vi utses till förmånstagare.

Testator
Det skall framgå av handlingen att det är fråga om ett testamente. Testators identitet skall vara entydig, till exempel genom användande av personnummer. Testamentet skall undertecknas. (Även muntliga testamenten gäller dock i vissa fall) (Ärvdabalken 10 kapitel ).

Förmånstagare
Även förmånstagarnas identitet skall vara entydig. Använd gärna organisations- och personnummer. Markusstiftelsens organisationsnummer är 85 51 01-48 25.

Det finns två möjliga typer av förmånstagare i ett testamente:

Legat
Antingen kan man föreskriva att ett visst föremål eller en viss penningsumma skall tilldelas en viss person eller organisation. En sådan gåva kallas legat. (Ärvdabalken 11 kapitel, 10§)

Exempel
Markusstiftelsen, 85 51 01-48 25, tilldelas X kronor som legat.

Universalarvinge
Eller så kan man insätta en eller flera personer eller organisationer till universalarvingar. Det innebär att de delar på allt (Ärvdabalken 11 kapitel, 10§).

Exempel
Som universalarvingar insätts till lika fördelning:
NN, XX XX XX-XX XX, samt
Markusstiftelsen, 85 51 01-48 25.

Kombination
Detta kan också kombineras, så att man först delar ut bestämda gåvor, och sedan låter en eller flera dela på resten (Ärvdabalken 11 kapitel, 10§).

Vittnen
Två samtidigt närvarande vittnen skall på testamentet intyga att testamentet är undertecknat av testatator själv, samt att han eller hon förstår vad han eller hon gör. Vittne skall vara över 15 år och förstå innebörden av sin insats. Vittne får inte vara make, barn, förälder eller syskon till testator, eller make till någon av dessa. Vittne får inte heller den vara som tilldelas något i testamentet. Testator behöver inte visa vittnena testamentets innehåll, utan det räcker att de får veta att det är fråga om ett testamente. Ett testamente kan när som helst upphävas eller ersättas av ett nytt (Ärvdabalken 10 kapitel).

Regler för arv

Ett testamente är kanske i första hand aktuellt om man inte har några (nära) arvingar, men kan också vara aktuellt i andra fall. Här beskriver vi lite förenklat vilka regler som gäller för arv.

Skyldemän
Enligt lagen ärver i tur och ordning:

  • Barn (bröstarvingar)
  • Barnbarn och därefter deras vidare avkomlingar (bröstarvingar). Varje gren får lika mycket.
  • Föräldrar
  • Deras barn, det vill säga syskon
  • Syskonbarn och därefter deras vidare avkomlingar
  • Far- och morföräldrar
  • Deras barn, det vill säga far- och morbröder, fastrar och mostrar.
  • Deras barn, det vill säga kusiner, och därefter deras vidare avkomlingar.
    Sedan slutar arvsrätten. Sysslingar och så vidare ärver alltså inte (Ärvdabalken 2 kapitel).

Make
Arvet tillfaller dock i första hand make eller maka, så länge han eller hon lever. Barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, har dock rätt att genast få ut sin andel. Reglerna är mer komplicerade (Ärvdabalken 3 kapitel).

Arvsfonden

Saknas sådana arvingar som nämnts ovan (skyldemän eller make), tillfaller arvet allmänna arvsfonden (Ärvdabalken 5 kapitel).

Sambo
Sambo ärver inte.

Möjligheten att testamentera
Make har alltid rätt till minst 4 prisbasbelopp (år 2010 sammanlagt 169 600 kronor) och testamente kan inte ändra detta (Ärvdabalken 3 kap, 1§).
Alla andra arvingars rätt till arv kan man i varierande grad ändra genom testamente. Bröstarvingar (barn, barnbarn och deras vidare avkomlingar) har alltid rätt att begära sin laglott, det vill säga halva sitt arv. Om testamente föreskriver att tillgångarna skall tillfalla annan, kan bröstarvingen begära jämkning inom 6 månader och får då ut sin laglott. Bröstarvingarna kan dock även välja att acceptera testamentet. I övrigt kan man bestämma själv om fördelning av sina tillgångar genom testamente (Ärvdabalken 7 kap, 1-3§).

EXEMPEL PÅ HUR ETT TESTAMENTE KAN UTFORMAS
Kan användas som blankett:

Testamente.pdf