Grundarna

Markusstiftelsen
– historia

Sammanfattning

Stiftelsen grundades 1998 med namnet Stiftelsen Markusgården i Göteborg. En större donation mottogs från Sankt Markusstiftelsen. år 1999 inledde stifelsen sin Gudstjänstverksamhet. Under tiden 1999-2009 bedrev stiftelsen föredragsverksamhet, i huvudsak under namnet ”Kristet Forum”. år 2000 förvärvades fastigheten på Liljeforsgatan 41 i Göteborg och omdanades till studenthemmet Markusgården med 14 rum. Huset välsignades av stiftelsens visitator biskop Bertil Gärtner. De största renoveringarna har innefattat kapell och gemenskapsrum (2001), våtrum (2004), berg- och solvärme (2006), samt brandskyddsåtgärder (2009). år 2005 startades Bibelskola Göteborg tillsammans med Peter Isac Beens utbildningsstiftelse, vilken även driver Församlingsfakulteten och LM Engströms Gymnasium. år 2005 bytte stiftelsen också namn till Markusstiftelsen.

Detaljerad historik

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20102011 | 2012 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020

1998

8 november

Stiftelsen grundades | Stiftelsen grundades i Kareby församlingshem, strax norr om Kungälv. Stiftelsens ursprungliga namn var Stiftelsen Markusgården i Göteborg.
Stiftelsen grundades av (från vänster i bild):

Grundarna
Grundarna

Magnus Haglund,
Hans Jönsson,
Per Högberg,
Gunnar Persson,
Bengt Westholm,
Sören Bolander,
Tomas Bokedal och
Stefan Nyholm (fotograf).

Till ordförande valdes Bengt Westholm, tidigare kyrkoherde i Biskopsgården, Göteborg. Han var ordförande till 1 okt 2001.
Till stiftelsekapitalet hade Bengt Birgersson, Maria Birgersson, Per Bodemar, Tomas Bokedal, Sören Bolander, Jerry Börjesson, Gunnar Eriksson, Magnus Haglund, Johannes Hellberg, Per Högberg, Torbjörn Johansson, Hans Jönsson, Tord Nordblom, Stefan Nyholm, Gunnar Persson, Anneli Thorsson och Bengt Westholm bidragit.

Vintern

Donation från Sankt Markusstiftelsen | Från år 1998 har Sankt Markusstiftelsen ställt betydande medel till Markusstiftelsens förfogande. Sankt Markusstiftelsen bör alltså inte förväxlas med Markusstiftelsen, eller Stiftelsen Markusgården som Markusstiftelsen vid denna tid hette. Sankt Markusstiftelsens donationer har möjliggjort förvärvandet av fastigheten på Liljeforsgatan 41 i Göteborg. Vi är mycket tacksamma för detta förtroende!

Sankt Markusstiftelsen bildades i Göteborg i mitten av 1960-talet. Bland grundarna fanns förre domprosten teol. dr. Per-Olof Sjögren (f. 1919), som blev dess ordförande. Sekreterare var fru Karin Heuman, som tillhörde Gudstjänstfirarna i Guldhedskyrkan, där Per-Olof Sjögren då var distriktspräst.

Genom en donation av Karin Heuman kunde Sankt Markusstiftelsen avsätta medel till en fond, vars ursprungliga syfte var, att bygga ett retreathus i Guldhedskyrkans närhet. Syftet kunde dock inte förverkligas och fondens medel kom i stället att användas bl.a. till att möjliggöra enskildas och gruppers deltagande i retreater på fr. a. Sankt Davidsgården, Stiftelsen Berget i Rättvik.

Genom vårt samband med Sankt Markusstiftelsen hör vi samman med den spiritualitet, som finns i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, aKF, vars förste ordförande Per-Olof Sjögren var. Dennes böcker och flera av arbetsgemenskapens kyrkodagböcker finns i Markusgårdens bibliotek. Vi hedrar Sankt Markusstiftelsen också genom att, liksom de, anknyta vårt namn till Evangelisten Markus.

Vem Markus var, och de teologiska motiven till att välja hans namn för vår stiftelse, beskrivs under rubriken Vem var Markus?.

17 december

Visitator utsågs | Biskop Bertil Gärtner, tidigare biskop i Göteborg, utsågs till stiftelsens visitator.

1999

31 januari

Första mässan | Vår första Gudstjänst – en lovsångsmässa i Buråskyrkan i Göteborg – leddes av Erling Ivarsson. Denna Gudstjänst blev upptakten till en lång serie lovsångsmässor i Buråskyrkan, varje söndagkväll under terminstid. Så småningom inleddes samarbete med Johannebergs församling kring dessa mässor.

2 maj

Kaplan för lovsångsmässorna | Erling Ivarsson utsågs till kaplan för lovsångsmässorna, vilket han var fram till sin död 4 nov 2003. Han dog i en tragisk järnvägsolycka. Erling var tidigare föreståndare för Åh Stiftsgård. Åh har haft en stor betydelse för den karismatiska väckelsens framväxt i Sverige från 1970-talet och framåt. Den dåvarande föreståndaren prosten Bengt Pleijel inspirerades av denna spiritualitet och blev i sin tur en viktigt inspiratör. En del av Bengts livsverk finns bevarat på www.bibelskolan.com. Erling förde denna tradition vidare på Åh, och senare i Buråskyrkan i Johannebergs församling.

29 augusti

Erling avtackades | Erling Ivarsson avtackades för sin verksamhet på Åh Stiftsgård vid en välbesökt mässa i Vasakyrkan i Markusstiftelsens regi. Erling ville att avskedsgåvorna skulle gå till Markusstiftelsen, eller Stiftelsen Markusgården som den då hette, vilket inbringade ett icke ringa belopp. Denna Gudstjänst är Markusstiftelsens hittills största arrangemang.

Fler bilder
Hösten

Föredragen inleddes – Människosyn och Människovärde | Föredragsserien Människosyn och människovärde inleddes i samarbete med Vasa församling. Föreläsningsserien genomfördes under flera terminer på Stadsbiblioteket eller i Vasa Församlingshem. Se detaljerad historik.

1 nov 1999

Kungegården | Stiftelsens första fastighet förvärvades och tillträddes den 15:e i samma månad. Huset har adressen Annexgatan 9 i Göteborg och kallas på gamla ritningar Kungegården.

En lägenhet hyrdes ut till vår vaktmästare, men huset visade sig svårt att bygga om för att kunna bli studenthem. Huset såldes därför 28 mars 2003 och frånträddes 1 april samma år.

2000

6 juni

Studenthemmet Markusgården etablerades | Fastigheten på Liljeforsgatan 41 i Göteborg förvärvades och tillträddes 10 augusti samma år. Alla 14 rummen var samma höst uthyrda som studentrum och har så varit sedan dess.

Huset är ritat 13 november 1947 av Anebyhus och hade ursprungligen fyra lägenheter med tre rum och kök, samt ett vindsrum i söder. Det norra vindsrummet inreddes efter en ritning daterad 6 april 1955. En lite mer genomgripande ombyggnad genomfördes efter en ritning från 5 juni 1990. Då slogs de två övre lägenheterna ihop till en och det sammanslagna köket renoverades. Huset moderniserades och försågs bland annat utvändigt med rosa mexitegel. När vi köpte huset beboddes det av en reumatolog, som hade sin mottagning i södra delen av bottenvåningen.

Juli

Hemsidan startades | Hemsidan www.markusgarden.nu startades av Erik Birgersson.

10 december

Huset välsignades | Huset välsignades av vår visitator biskop Bertil Gärtner.

2001

Våren

Kristet forum – fler föredrag | Föredragsserien Kristet forum inleddes i Buråskyrkan. Serien pågick sedan under hela 00-talet. Se detaljerad historik.

Hösten

Kapellet | Kapell och gemenskapsrum i källaren iordningställdes.

1 oktober

Ny ordförande | Olle Fogelqvist tillträdde som ordförande för stiftelsen. Olle Fogelqvist har tidigare varit komminister i Kullavik, strax söder om Göteborg. Där drev han ett livaktigt arbete inspirerat av högkyrklig och karismatisk väckelse, där inte minst barn och ungdomar kände sig välkomna. Därefter har han varit skolpräst i Credo, på L M Engströms Gymnasium och på Vasaskolan.

2003

Våren

Altaret | Ett altare, som tidigare tillhört Stiftelsen Gatukapellet Katakomben byggdes upp i kapellet. Katakomben är en högkyrklig Gudstjänstgemenskap, som startades i början av 1970-talet. Man samlades i rådhusets källare och hade dagliga mässor och tideböner och använde då detta altare. 1989 flyttade man verksamheten till S:t Andrews Church eller Engelska kyrkan. Altaret flyttades då till Franciskanbröderna i Jonsered, vilka nu haft vänligheten att skänka det till oss.

Fler bilder

Elsystemet renoverades | De elektriska installationerna i huset renoverades och alla studentrum försågs med jordade uttag.

1 april

Kungegården såldes | Se 1 november 1999 ovan.

25 april

Kapell och altare invigdes | Kapellet och altaret invigdes av v. ordf. Sören Bolander på Markusdagen. Sedan dess firas mässa varje vecka under terminerna.

2004

Sommaren

Våtrumsrenovering | Samtliga våtrum totalrenoverades och helkaklades. Våtrummen är ritade av Gunnar Persson i samarbete med Sofie Engström.

14 november

Kristet Forum och mässor flyttade till Christinae | Verksamheten i Buråskyrkan – föredragsserien Kristet Forum och mässorna – flyttade till Christinae kyrka.

30 november

Piano till kapellet | Ett piano, skänkt av Maj-Britt Almerstam, flyttade in i kapellet.

2005

16 januari

Kristet Forum och mässor flyttade till LM Engström | Föredragsserien Kristet Forum och mässorna flyttade återigen, denna gång till Vår Frälsares kapell på LM Engströms gymnasium.

Stiftelsens ordförande Olle Fogelqvist leder mässan på LM Engströms gymnasium.
Stiftelsens visitator biskop Bertil Gärtner håller föredrag på Kristet Forum, LM Engströms gymnasium.
Jonas Nilsson
Jonas Nilsson, präst, doktorand. Föredragshållare på Kristet Forum.
22 augusti

Bibelskola Göteborg | Bibelskola Göteborg startades i samarbete med S:ta Elisabets folkhögskola. Bibelskolan har genomförts flera läsår, senare även i samarbete med Församlingsfakulteten.

4 oktober

Namnbyte | Stiftelsen bytte namn till Markusstiftelsen. Stiftelsen hette tidigare Stiftelsen Markusgården i Göteborg.

20 november

Ny hemsida | Hemsidan gavs en ny grafisk utformning av ottoeriksson.com. Adressen ändrades till www.markusstiftelsen.se

2006

23 oktober

Logotyp | Markusstiftelsens logotyp antogs. Logotypen framställer ett rött, bevingat lejon framför ett kors. Lejonet är sedan gammalt en symbol för Evangelisten Markus. Korset för den kristna tron. Logotypen är utarbetad av Hasse Bergström, Design för livet.

15-24 november

Berg- och solvärme | Kombinerad berg- och solvärmeanläggning installerades på studenthemmet.

Vi valde att istället för två borrhål försöka borra ett så djupt hål som möjligt – 220 meter. Företaget kunde inte garantera att detta skulle gå bra. Dels kunde mycket vatten plötsligt strömma in, vilket skulle göra att arbetena måste avbrytas och ett nytt hål tas upp, vilket skulle medföra ökade kostnader. Dels kunde vattennivån i hålet bli låg, vilket också skulle ge ökade kostnader, för att åtgärda detta, och sämre energiutvinning. Arbetena gick dock bra: Vi nådde 220 meter och fick en vattenpelare på 219 meter! Borraren sade, att vattennivån var ovanligt hög för att vara på ett berg. Vi ser det som Guds välsignelse och svar på bön.

Fler bilder

Foto: Gunnar Persson

2007

Maj

Ny webmaster | Uppgiften att sköta denna hemsida övertogs av Anders Persson.

20 augusti

Bibelskola Göteborg i nytt samarbete | Efter ett års uppehåll startade ett nytt läsår med Bibelskola Göteborg, nu i samarbete med Peter Isac Beens utbildningsstiftelse, samt som tidigare med S:ta Elisabets folkhögskola. Peter Isac Beens utbildningsstiftelse driver även Församlingsfakulteten och LM Engströms gymnasium.

9 september

Kristet Forum och mässorna flyttade till Landala | Föredragsserien Kristet Forum och mässorna flyttade till Landala kapell i Johannebergs församling.

9 december

Uppehåll i söndagsmässorna | Mässorna i Landala gjorde uppehåll på obestämd tid.

2008

April

Trädfällning | Tre stora granar togs ner.

8 november

10-årsjubiléum | Markusstiftelsens 10-årsjubiléum högtidlighölls på Markusgården. Ett 20-tal personer hade hörsammat inbjudan. Högtiden inleddes med att stiftelsens ordförande Olle Fogelqvist ledde högmässa till Evangelisten Markus minne.
Därefter avåts högtidsmåltid bestående av pastasallad med kallrökt lax och chokladtårta, tillagad av husmor Johanna Lundberg. Tal hölls av kyrkoherden i Johanneberg Lars Persson; Hans Jönsson, präst i Lettland och viktig initiativtagare till stiftelsen; stiftelsens förste ordförande Bengt Westholm; samt, via videolänk från Aberdeen, universitetslektorn och tidigare styrelseledamoten Tomas Bokedal. En hälsning från Sankt Ansgars stiftelse i Uppsala hade också inkommit. Husfar och sekreterare Gunnar Persson visade bilder och berättade om stiftelsens historia (se ovan).

Fler bilder

2009

Sommaren och hösten

Brandskyddsåtgärder | Omfattande brandskyddsåtgärder genomfördes på Markusgården. Huset indelades i sju brandsektioner som isolerades från varandra med gipsplattor och självstängande dörrar. Rörgenomföringar brandtätades och ventilation separerades. Trapphuset målades med brandsäker färg. En nödutgång ordnades från vinden. Utrymningslarm installerades i hela huset. Jordfelsbrytare monterades och resterande gamla elledningar byttes.

Hösten

Bibelskolan | Bibelskola Göteborg inledde sitt läsår för tredje gången.

Kristet Forum | Föredragsserien Kristet Forum upphörde, förhoppningsvis tillfälligt.

20 september

Visitator avled | Stiftelsens visitator biskop Bertil Gärtner togs hem till Herren.

2010

Lördagen den 11 december 2010 byggdes ett snökapell på Markusgården.

Vintern 2010 – 2011 var mycket lång och kall.
Lördagen den 19 mars 2011 – 3 månader, 1 vecka och 1 dag senare – rasade snökapellet.

Fler bilder

(Foto 1 av Ulrika Lundback. Övriga foton av Gunnar Persson.)

2011

8 juni
Foto: Ulrika Lundback

Ny kalk | Birgit Magnusson skänkte en ny kalk och patén till Markusstiftelsen.

2012

julen

Julkrubba | Vi fick en fin julkrubba från Israel utförd i olivträ, av Harriet, Britt-Marie och Ove Brax.

2016

september – oktober

Takomläggning | Taket lades om.

22 december

Asfaltering | Trottoaren asfalterades om efter fiberarbeten.

2018

9 februari

Ny visitator | Till ny visitator utsågs biskop Hans Martin Jönsson av Liepāja, Lettlands Evangelisk-Lutherska kyrka, www.liepajasdieceze.lv.
Biskop Hans Martin är en av stiftelsens grundare (se ovan). När han blev biskop, föll det sig därför naturligt att tillfråga honom om att vara vår visitator.

13 mars

Ny visitator välkomnas | Biskop Hans Martin av Liepāja välkomnas som stiftelsens visitator vid en mässa i kapellet.

Fler bilder

Foto: Gunnar Persson

8 november

Stiftelsens 20-årsjubiléum | Markusstiftelsens 20-årsjubiléum inleddes med en högmässa och följdes av en tvårätters sittning.

Fler bilder

Foto: Gunnar Persson

2019

maj

Köksrenovering | C-köket totalrenoverades.

2020

23 september

Markusgårdens 20-årsjubiléum | Studenthemmet Markusgårdens 20-årsjubiléum firades med mässa och grillfest i trädgården.

Fler bilder

Foto: Gunnar Persson